Новини

ИОСА 11.01.2021

Уведомление за извършено плащане по облигационна емисия

Покана за ИОСА на 11.01.2021 г.-актуализирана

Покана за ОСА на 11.01.2021 г.

Общо събрание на облигационери 27.11.2020 г.

Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите на 27.11.2020

Уведомление за извършено плащане по облигационна емисия

Декларация по чл114б от ЗППЦК от Астер 2000 ЕООД – 10.09.2020

РОСА 08.09.2020 г.

Покана за РГОСА на 08.09.2020 г.-актуализирана

Покана за ОСА на 08.09.2020 г.

Уведомление ЗМДВИП

Уведомление за извършено лихвено плащане по облигационна емисия

ИОСА 12.12.2019 г.

Уведомление за извършено лихвено плащане по облигационна емисия

Покана за ИОСА на 12.12.2019 г.

ИОСА на 16.09.2019 г.

Покана за ИОСА на 16.09.2019 г.-актуализирана

Покана за ИОСА на 16.09.2019-г.

Покана за ОСА на 17.06.2019 г.

На 26.06.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Адара АД в офиса на дружеството на адрес гр. София, бул.“Братя Бъкстон“ №40. На събранието беше приет годишният финансов отчет за 2017 г. и годишният консолидиран отчет за 2017 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Влизане в сила на регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR)

На 25 май 2018 година влиза в сила регламентът на Европейския съюз за защита на личните данни, познат като GDPR (General Data Protection Regulation).

„Адара“ АД има право и задължение да обработва личните данни на контрагентите си за целите установени в ЗППЦК, ДОПК, ЗСч, ЗДДС ,актовете по прилагането им, както и други пряко приложими Регламенти на ЕК, уреждащи дейността му или законови и подзаконови нормативни актове, приложими в Република България. В цитираните нормативни актове са установени задължения за „Адара“ АД – администратор на лични данни, чието спазване е задължително за извършването на дейност и предоставянето на услуги, включително чрез обработването и съхраняването на лични данни.

Всички контрагенти на „Адара“ АД могат да се запознаят с видовете лични данни, които се обработват и съхраняват тук

Уведомлението, съдържащо цялата необходима информация, свързана с обработването и съхранението на личните данни можете да видите тук

Екипът на „Адара“ АД остава на Ваше разположение за коментари и отговори на Вашите въпроси.