Новини

Уведомление

АДАРА_РОСА 27.06.2024

Актуализирана покана за РОСА на 27.06.2024 г

АДАРА АД_Отчет облигация 31.03.2024

АДАРА АД_Уведомление за финансово състояние за 1-во тримесечие към 31.03.2024 г.-консолидирано

Покана за РОСА на 27.06.2024 г

АДАРА АД_Уведомление за финансово състояние за 1-во тримесечие към 31.03.2024 г.

Годишен консолидиран финансов отчет за 2023

Годишен индивидуален финансов отчет за 2023

АДАРА АД_Отчет облигация 31.12.2023

АДАРА АД_Уведомление за финансово състояние за 4-то тримесечие към 31.12.2023 г.-консолидирано

АДАРА АД_Уведомление за финансово състояние за 4-то тримесечие към 31.12.2023 г

АДАРА_ИОСА 11.12.2023

АДАРА АД_Отчет облигация 30.09.2023

АДАРА АД_Уведомление за финансово състояние за 3-то тримесечие към 30.09.2023 г.-консолидирано

Покана за ИОСА на 11.12.2023 г

АДАРА АД_Уведомление за финансово състояние за 3-то тримесечие към 30.09.2023 г

АДАРА_ИОСА 26.09.2023

АДАРА АД_Отчет облигация 30.06.2023

АДАРА АД Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.

Покана за ИОСА на 26.09.2023 г

Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г. на Адара АД

АДАРА_РОСА 19.06.2023

Адара_Отчет облигация 31 03 2023

АДАРА АД_Уведомление за финансово състояние за 1-во тримесечие към 31.03.2023 г.-консолидирано

Покана за РОСА на 19.06.2023 г

На 03 май 2023 г. АДАРА АД прие Правила за вътрешно подаване на сигнали, в изпълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Лицата, подаващи сигнал могат да го направят на посочените имейл адрес(signals@adarajsc.eu) и седалище на дружеството, както и до Комисия за защита на личните данни. Сигнал се подава с използването на утвърдената бланка за сигнали, която можете да получите от наш служител или да изтеглите от тук: Правила-за-вътрешно-подаване-на-сигнали.pdf (adarajsc.eu)

АДАРА АД_Уведомление за финансово състояние за 1-во тримесечие към 31.03.2023 г.

Годишен консолидиран финансов отчет за 2022

Годишен индивидуален финансов отчет за 2022

Адара_Отчет облигация 31 12 2022

Уведомление за финансово състояние за 4-то тримесечие към 31.12.2022 г.-консолидирано

Уведомление за финансово състояние за 4-то тримесечие към 31.12.2022 г.

Протокол OСO 07-12-2022

Адара_Отчет облигация 30 09 2022

Уведомление за финансово състояние за 3-то тримесечие към 31.03.2022 г.-консолидирано

Покана за свикване на ОСО на 07.12.2022

Уведомление за финансово състояние за 3-то тримесечие към 30.09.2022 г.

2022-09-29_Уведомление за извършено плащане по облигационна емисия

Адара_Отчет облигация 30 06 2022

Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 30.06.2022 г.

Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г. на Адара АД

РОСА 20.06.2022 г

Покана за РОСА на 20.06.2022 г

ИОСА 21.02.2022

Покана за ИОСА на 21.02.2022 г

2021-12-21_Уведомление за извършено плащане по облигационна емисия

2021-08-06_Уведомление за извършено плащане по облигационна емисия

ОСА 28.06.2021

Покана за ОСА на 28.06.2021 г.

ИОСА 11.01.2021

Уведомление за извършено плащане по облигационна емисия

Покана за ИОСА на 11.01.2021 г.-актуализирана

Покана за ОСА на 11.01.2021 г.

Общо събрание на облигационери 27.11.2020 г.

Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите на 27.11.2020

Уведомление за извършено плащане по облигационна емисия

Декларация по чл114б от ЗППЦК от Астер 2000 ЕООД – 10.09.2020

РОСА 08.09.2020 г.

Покана за РГОСА на 08.09.2020 г.-актуализирана

Покана за ОСА на 08.09.2020 г.

Уведомление ЗМДВИП

Уведомление за извършено лихвено плащане по облигационна емисия

ИОСА 12.12.2019 г.

Уведомление за извършено лихвено плащане по облигационна емисия

Покана за ИОСА на 12.12.2019 г.

ИОСА на 16.09.2019 г.

Покана за ИОСА на 16.09.2019 г.-актуализирана

Покана за ИОСА на 16.09.2019-г.

Покана за ОСА на 17.06.2019 г.

На 26.06.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Адара АД в офиса на дружеството на адрес гр. София, бул.“Братя Бъкстон“ №40. На събранието беше приет годишният финансов отчет за 2017 г. и годишният консолидиран отчет за 2017 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Влизане в сила на регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR)

На 25 май 2018 година влиза в сила регламентът на Европейския съюз за защита на личните данни, познат като GDPR (General Data Protection Regulation).

„Адара“ АД има право и задължение да обработва личните данни на контрагентите си за целите установени в ЗППЦК, ДОПК, ЗСч, ЗДДС ,актовете по прилагането им, както и други пряко приложими Регламенти на ЕК, уреждащи дейността му или законови и подзаконови нормативни актове, приложими в Република България. В цитираните нормативни актове са установени задължения за „Адара“ АД – администратор на лични данни, чието спазване е задължително за извършването на дейност и предоставянето на услуги, включително чрез обработването и съхраняването на лични данни.

Всички контрагенти на „Адара“ АД могат да се запознаят с видовете лични данни, които се обработват и съхраняват тук

Уведомлението, съдържащо цялата необходима информация, свързана с обработването и съхранението на личните данни можете да видите тук

Екипът на „Адара“ АД остава на Ваше разположение за коментари и отговори на Вашите въпроси.