Адара АД

„Адара“ АД е учредено със Заповед № РД-17-426 от 05.08.1991 г. на Министъра на индустрията, търговията и услугите.

Впоследствие е регистрирано с решение 7047 на Бургаския окръжен съд от 30.09.1991 г. по ф. д. 6611 като еднолично дружество с ограничена отговорност „Адара“.

С решение на Бургаския окръжен съд от 26.06.1996 г. е вписана промяна в правната форма на дружеството на еднолично акционерно дружество „Адара“.

„Адара” АД е пререгистрирано на 17.03.2008 г.в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 102046474.

Предметът на дейност на дружеството е: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, други спомагателни бизнес услуги, отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството и всякаква друга дейност, която не забранена със закон.

„Адара“ АД е с капитал 1 791 347 лева, разпределен в 1 791 347 бр. поименни безналични акции с право на глас. Номиналната стойност на акциите е 1.00 лев.

„Адара“ АД е с едностепенна система на управление като Съветът на директорите се състои от:

– Надя Добрева – Председател на Съвета на директорите;

– Дамян Димитров – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;

– Гергана Станчева – Член на Съвета на директорите.

Актуален устав