Междинен консолидиран финансов отчет на Адара АД към 31.12.2018